Tech-Pro GreenSaver 1.0 screenshot

Tech-Pro GreenSaver 1.0 full

Tech-Pro GreenSaver is a screen saver that can shut down or hibernate your PC