WinPing 1.11 screenshot

WinPing 1.11 full

WinPing for comfortable pinging under Windows