Yascu 1.0.525 screenshot

Yascu 1.0.525 full

A useful tool for grabbing snapshots of your desktop